Slægten

 

S t o k p o r t

 

Randers.

 

Udarbejdet af P. Bugge Vegger, Randers 1946.

Suppleret af Helge Gräs, Frederikssund 2008.

 

 

2008_1023Førstesolnedgang0002-1

 

 

 

I gamle dage, før fotografering blev almindelig udbredt, havde man dygtige tegnere og silhuetklippere.

Tegningen er fra d. 1st octbr.1850.

5 soldaterkammerater er foreviget af  F.P. Lund.

En af mændene er en ”ane” til slægten Stokport, men lige hvem vides ikke.

 

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0011

 

Olga Stokport, født Kelp,

Jannis farmor

 

 

Slægtsbeskrivelsen begynder med:

                                                                                      

Søren Jørgensen Krage

f. 1711.

Den 31/5- 1775 blev der kastet jord på Søren Jørgensen Krage af Raarup, 64 år gammel. Gårdfæster i Raarup

 

Børn.

 

1.      Jørgen Sørensen Krage, født 1732

 

2.      25. Søndag efter Trinit. 1788 kastet jord på Karen Sørensdatter Krage, 42 år gammel, født 1746

 

3.      Lørdag d. 26/11 1768 blev trolovede Anders Mortensen og Ane Marie Sørensdatter.

Søren J. Krages datter i Raarup

 

 

 

Jørgen Sørensen Krage

 

f. 1732, død 18/7, Begravet 23/7-1820 som aftægtsmand hos sønnen Niels Jørgensen Krage i Rarup 87 ½ år gammel. Gårdfæster i Raarup,

gift med Anne Kirstine Nielsdatter, f. 1743,

Jørgen Sørensen Krages hustru Anne Kirstine Nielsdatter i Raarup, død 1796, 52 år gammel.

 

Folketællingen for Raarup sogn 1787

 

Jørgen Sørensen Krage. Husbond, 51 år, Kirstine Nielsdatter, hustru, 44 år.

Deres børn:

Ane Jørgensdatter, 17 år.

Niels Jørgensen, 14 år

Søren Jørgensen, 12 år

Maren Jørgensdatter, 8 år

Søren Jørgensen, 6 år

Ane Catrine Jørgensdatter, 4 år

Rasmus Jørgensen, 2 år.

 

 

Jørgen Sørensen Krage i Raarup får fæste på faderens Søren Krages gård i Reerup under Boller Gods, 2/9 1767, fæste protokollen for Boller, Folio 223BB, No. 8

Jørgen Krage i Raarup.

Tittull. gjør vitterligt, at jeg hermed stæder og fæster til Jørgen Sørensen Krage den gård i Raarup som hans fader Søren Krage hidtil haver beboet og nu til hannem godvilligen afstår, hvilken gård under nye landmålings matric. står for Hortk Agger og Øng 4 tdr.1 skp. 3 folk, 2 ½ Alb. bemeldte Jørgen Sørensen Krage sin livstid

må nyde, bruge og beholde med alle dens nette tilliggender ligesom hans fader og formand den med rette havt haver, når han til rete forfaldstider betaler alle kongelige Contributioner som deraf enten allerede opbudne ere eller herefter allernådigst påbuden vorder ligesom og den årlige landgilde efter jordebogen med 4 Rdl. 1 m. 8 skl., sætter gårdens bygninger i god stand og stedse holder den således vedlige, at den altid kan svare til lovlig syn, tilsvarer besætningen og sædekorn efter loven, gøder og dyrker tilliggende jorder, som en god fæster velegner og anstår og uden noget deraf bortlejer, mindre bruger til upligt.

Forretter det sædvanlige hoveri til Møgelkjær ligesom hans formand samt Reiser og anden tjeneste efter tilsigelse, udi det øvrige retter og forholder sig efter Hans Kongelige Majestæts love og forordninger. Er mig og betrode fuldmægtige hørig og lydig, alt under dette fæstes fortabelse og anden tilbørlig straflidelse. Udi indfæstning haver han imod dette fæstes anmeldelse betalt 12 Rdl. skriver tolv risgdaler, hvilket bekræftes under min hånd og signets stadfæstelse.

 

Boller den 2/9 1767

 

W. Friis

 

Ligelydende fæste brev haver jeg imodtaget og forskriver at holde mig efterrettelig.

 

Jørgen Krage.

 

 

Skifte efter Anne Kirstine Nielsdatter, Jørgen Krages afgangne hustru i Raarup.

 

Boller Skifteprotokol  1788-1808, folio 187 og 191.

Anno 1796 d. 27/7 blev foretaget skifte efter Jørgen Krages afgangne hustru Ane Kirstine Nielksdatter på Boller Gods i Raarup By af skifteforvalteren, herredsfoged

Bordh ved fuldmægtig Jens Schmidt fra Boller til skifte og deling mellem enkemanden Jørgen Krage og hans i ægteskab med den afdøde avlede børn nemlig:

 

1 søn Niels, 28 år

1 søn Søren, 21 år

1 søn Mikkel, 16 år

1 datter Ane, 27 år

1 datter Mette, 25 år, gift med Knud Askeberg i Daugaard sogn

1 datter Maren, 19 år

1 datter Ane Cathrine, 14 år

 

Enkemanden var til stede såvel som de myndige sønner med curator Jens Andersen her af byen, og som tilsynsværge for de umyndige og tillige Knud Askebergs ret at varetage. Da han ej havde taget møde blev indsat Jens Nielsen, gårdmand i Raarup. Som vidner og vurderingsmænd var indhentet Peder Lauridsen af Nebel og Peder Smed af Raarup og blev da i bemeldtes overværelse vurderet som følger:

 

Udelades her i denne afskrift. Dog skal her anføres, at i gården fandtes

 

3 sortbrogede kvier a 14 Rdl= 42 Rdl

2 sorthjelmede kvier a 12 Rdl= 24 rdl

1 gammel sorthjelmet 8 Rdl

1 kvie 5 Rdl

8 får med lam 21 Rdl og 2 M

5 grise og 1 so 7 Rdl og 2 M

Videre forefandtes 4 arbedsbæster og en arbedsplag, 2 vogne med kornlad, lender og fiel og nok en gammel trævogn, 2 plove med et sæt køretøj, 2 gren harver.

Hele skiftets formue blev sat til 169 Rdl 3 M og 8 skl. Enkemanden meldte, at han af Just Hansen her i Byen havde lånt 10 Rdl til sin salig kones begravelse,

som endnu ikke var betalt. Når gælden bliver fradraget indtægten og enkemanden har fået sin del, bliver der til deling mellem arvingerne 79 Rdl 4 M og 12 Skl.

Skiftet blev sluttet 14/10 1776 og børnenes arv blev stående i gården.

 

Jørgen Sørensen Krage og Kirstine Nielsdatters børn:

 

Jørgen Krages datter, Kirsten af Raarup, døbt 19. søndag efter trinitatis 1767.

Jørgen Krages datter Kirsten af Raarup, død 18/6 1786, 19 år gammel.

 

Den 22/4 1769 døbt Jørgen Krages datter Ane af Raarup, Raarup folio 130

 

2.den påskedag 1773 blev Jørgen Krages søn af Raarup Niels døbt.

 

2.den påskedag 1775 blev Jørgen Krages hjemmedøbte søn i Raarup, hans dåb konfirmeret, som var kaldet Søren.                                                                                                                                                      

 

1777 d. 4/1 havde Jørgen Krage sin hjemmedøbte datter Maren i kirke

 

Mikkel, f 1779. 16. søndag i Trinitatis 1797 var Jørgen Krages og hustru Ane Kirstine Nielsdatters søn Mikkel i Kirke, som var hjemmedøbt 22/7 s.å.

 

Søren, f 1781

 

Ane Catrine, f. 1782, døbt 19/6 1782.

 

20. søndag i Trinitatis 1785, læst over Jørgen Krages og Hustrus den 18/8 hjemmedøbte søn Rasmus af Raarup.

 

 

Niels Jørgensen Krage

 

Niels Jørgensen Krage, f. 1773, død 14/3 1831, begravet 23/3 1831, 58 år, Gårdfæster i Raarup.

Gift med Mette Hansdatter, f 1781. død den 8/8 1816, begravet 15/8 1816, 35 år.

 

Enkemand Niels Jørgensen Krage, Gårdfæster i Raarup 43 år, gift 12/10 1816 med pigen Ane Katrine Sørensdatter, tjenende Hans Nielsen i Raarup,

gaardfæster Søren Pedesen i Alslykke.

 

Ane Katrine Sørensdatter, f.. 1787

 

Den 24/6 1821 bliver en obligation på 100 Rdl. for mødrende arv overført fra Niels Jørgensen Krage til sønnen Hans Nielsen, jfr. Bjerge Hatting mfl. Herreders

skøderegister, side 16.

 

Fæstebrev for Niels Jørgensen i Raarup på faderens Jørgen Krages gård. 1800 20/3, folio 115 b:

Sophie Magdalenne Krag Jul Vind Friis, født Gram: Gør vitterligt, at jeg haver stæd og fæste. Ligesom jeg herved med approbation af 15/3 d.A. haver stædet og fæstet til ungkarl Niels Jørgensen, den gård i Raarup, som hans fader Jørgen Krage hidtil haver beboet og havt i fæste, men nu til bemeldte sin søn godvillig haver afstået, hvilken gård står for hartkorn ager og eng 5 tdr. bemeldte Niels Jørgensen sin livstid i fæste på sådanne vilkår, at han af gårdens hartkorn svarer og betaler alle kongelige skatter og hvad nu er eller hereefter varder påbuden samt årlig brandaccurance til gårdens accurance sum. I landgilde 5 Rdl.

 

Resten af af fæstebrevet er tildels af samme ordlyd som foranstående fæstebrev, dog er der en tilføjelse i N. Jørgensens fæstebrev, der lyder således:

Der forettes hoveri til Møgelkjær efter den af godsets bønder den 16/6 1791 indgående hoveribestemmelse, samt rejser efter tilsigelse og omgang.

 

 

Niels Jørgensen Krage og hustru Mette Hansdatters børn:

 

Hans Nielsen. Den 13/7 1805. Gårdmand Niels Jørgensen Krage og hustru Mette Hansdatter, blev deres søn Hans døbt, som var født 5/6 1805.

Båren af mosteren Maren Hansdatter af Skiolde. Blandt fadderne nævnes Mikkel Krages kone. Konfirmeret 1820.

 

Mette Kirstine. f.d. 17/7 1808, døbt 13/6 1808.

 

 

 

Niels Jørgensen Krage og Hustru Ane Katrine Sørendatters børn:

 

Mette Marie, f.d. 17/7 1817, døbt 24/8 1817

 

Johanne Marie, f.d. 3/1 1819, døbt 21/2 1819

 

Inger, f.d. 18/1 1822

 

Søren, født d. 9/7 1825, døbt 14/8 1825

 

og

 

Hans Nielsen født i Raarup sogn, Bjerge herred, Vejle amt, f.d. 5/6 1805, død den 13/4 1862, begravet d. 19/4 1862, 57 år, Gårdmand i Hornsyld.

 

Ungkarl Hans Nielsen, 21 år, tjenende Søren Sørensens enke i Nordre Bjerre, og pigen Ane Marie Nielsdatter, 28 år, hos faderen Niels Jensen, gift den 1/12 1827,

forlover var selvejer Jens Nielsen i Thorup og gårdfæster Niels Jensen i Gram.

 

Ane Marie Nielsdatter, født 1799, død den 28/4, begravet 7/5 1874, 75 år gammel, enke efter gårdmand i Hornsyld, Hans Nielsen.

 

Hans Nielsen og hustru Ane Marie Nielsdatters børn:

 

Niels Peter Hansen, f.d. 21/9 1828, forældre tjenestekarl Hans Nielsen og hustru Ane Marie Nielsdatter i Gram.                                                                                                                       

 

Søren Hansen, født i Hornsyld d. 12/9 1833, døbt 22/12 samme år.

 

Ane Marie Hansdatter, f.d. 7/10 1834, døbt 23/11 s. å.

 

Ane Hansdatter, f.d. 20/2 1835, døbt d. 4/2 1836

 

Helene Hansen. f.d. 9/6 1837, døbt d. 18/6-1837

 

Sørine Hansen, f.d.30/1 1839, døbt d. 11/8 1839

 

Jens Jørgen Hansen, f.d. 20/3 1841, døbt d. 9/5 1841

 

og

 

Niels Peter Hansen

født i Gram, Raarup Sogn d. 21/9 1828, død i Randers d. 17/9 1908, 80 år.

Gårdmand i Vedslet sogn, Voer Herred, Århus amt, gift med Maren Olsen, f. d. 3/4 1849 i Nebsager By og Sogn, Bjerge Herred, Vejle Amt.

Død i Randers d. 14/3 1926, 77 år gl.

Giftemål: Ungkarl Niels Peter Hansen i Hornsyld, 44 år gl. og Pigen Maren Olesen, 23 år af Nebsager, gift den 9/11 1873, forlovere gårdmand Svend Jørgensen

af Nebsager og gårdmand H. Holst af Hornsyld.

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0005

 

 

Niels Peter Hansens gård ”Rådkjærgaard”, Kjærsholm, Grimstrup mark.

 

 

 

Niels Peter Hansen og Maren Olsens børn:

 

Hans Nielsen Hansen, f. i Hornsyld, Nebsager sogn, f. d. 23/1 1874, død d. 1/7 1955. Forældre N.P. Hansen og hustru Maren Olsen, 24 år, hjemmedøbt 26/1, i kirke 22/3 1874 gift den 3. april 1912 med Karen Hulda Sophie Nielsen, født d. 11/4 1883 i Ørslev Stensved, Ørslev sogn, død d. 6/6 1970.

Børn: Meta Marie Olivia Hansen, født i København den 12/8 1912, død i København, sommeren 2002.

 

Jens Svendsen Hansen, født i Vedslet sogn d. 21/5 1875, søn af gårdejer Niels Peter Hansen og hustru Maren f. Olesen, Kjærsholm på Grimstrup Mark, hjemmedøbt den 23/5 og fremstillet i Vedslet kirke den 25/7 1875. Navneforandring d. 5/4 1913 til Jens Svendsen Stokport Hansen og i 1927 til

Jens Svendsen Stokport, hjemmedøbt 23/5 1875, i kirken d. 23/7 1875.

 

Kathrine Marie Hansen, forældre som anført overfor, f.d. 22/5 1877, hjemmedøbt 27/5,

i kirke d. 16/9 1877. Død under besøg i Nebsager d. 31/10, begravet 6/11 1886, 9 år gl.

 

Anne Olivia Hansen, f.d. 31/12 1884, hjemmedøbt 7/1 1885, i kirke d. 19/4 1885. Ugift.

 

Søren Olesen Hansen, f.d. 2/1 1890 i Grumstrup, døbt d. 2/2 1890.

Gift den 10/4 1929 med Jenny Emilie Franzisca Cordes, f. i Hammerhøj d. 27/6 1901.

Børn: Franze Cordes Hansen, f. i København d. 23/5 1932 og Jette Cordes Hansen, f. i København 16/12 1939.

 

 

 

 

2008_1023Førstesolnedgang0001

                                                                                                            

Hans                   Jens              Søren                 Anne Olivia

 

Jens Svendsen Stokport

 

f. i Vedslet sogn d. 21/5-1875, gift den 24/10 1907 med Olga Ingeborg Kelp, født i Randers d. 31/8 1883.

 

Olga Ingeborg Kelps forældre: Jens Kristian Andreas Kelp, f. d. 28/2 1843, købmand i Randers. Gift d. 20/4 1880 med Ellen Katrine Sørensen, f.d. 13/11 1853,

datter af snedker S. Sørensen og Maren Laursen.

Jens Kristian Andreas Kelp var søn af Peder Nikolaj Secher Kelp, f. d. 22/2 1810, ejer af Fårupgård i Fårup ved Mundelstrup, død den 14/9 1880.

Gift d. 24/8 1838 med Anna Jensine Georgine Jensen, f. d. 14/11 1814 i Fårup, datter af Jens Troels Jensen, amtsfuldmægtig i Aarhus og ejer af Lundberg ved Randers,

og Nikoline Guldberg.

 

Jens Svendsen Stokport død i Randers, sommeren 1935 under tragiske omstændigheder.

Olga Ingeborg Stokport død i Randers d. 19/11 1972.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        2008_1025Førstesolnedgang0008                               2008_1025Førstesolnedgang0009

 

                                                                                                                           Jens Svendsen Stokport                                                                            Olga Ingeborg Kelp

 

 

 

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0003

 

Familien Kelp’s våbenskjold.

 

 

Deres børn:

 

Otto Stokport, født d. 21/8 1909 i Randers. Ugift. Død i Randers d. 29/11 1997

 

Hugo Stockport (fejl i kirkebogen) født d. 6/4 1911 i Randers. Ugift. Død i Aarhus den 19/9 1980

 

Tage Stokport, f.d. 24/6 1918 i Randers. Død i Aalborg den 21/7-2000.

 

2008_1027Førstesolnedgang0002

 

Tage Stokport

 

 

 

2008_1023Førstesolnedgang0002

 

                                                                                                        Otto                                                   Tage                                                   Olga                                                         Hugo

 

Hvorfor tog slægtsgrenen Jens Svendsen Hansen navneforretning?

Jens Svendsen Hansen drev en hatte- og buntmagerforretning i Houmeden i Randers. Han importerede og solgte hatte fra byen Stockport i England,og han kom derfor i daglig omtale til at hedde Stokport. Omgangskredsen og de handlende kaldte ham simpelthen ikke for andet end STOKPORT, og derfor tog han navnet som nyt familienavn. Efter hans tragiske død i 1935 blev forretningen drevet videre af sønnen, buntmager Otto Stokport.

 

Tage Stokport, kontorchef, senere underdirektør, gift i Randers den 17/10 1942 med Helen Margit Roos.

 

 

 

Slægten

 

R o o s

 

 

 

Helen Margit Roos’s forældre:

 

 

2008_1027Førstesolnedgang0001

 

Selma Vilhelmine Madsen og Jørgen Nissen Roos

 

 

 

Jørgen Nissen Roos født d. 16.11. 1889 i Bjørnskov, Agerskov sogn, død d. 30/3 1992, bagermester og grosserer i Randers.  Søn af Nis Nissen Roos, født 12.01.1817 i Rovstrup, Moltrup sogn sogn,

kromand i Magstrup og Bjørnskov. Død d. 14.05.1911 i Brædstrup. Viet anden gang (58 år) den 11.08.1885 i Agerskov til Eline Nissen (24 år), født 27.11.1861 i Søst, Rise sogn,

død 29.03.1936 i Guldbjerg, Rødding sogn, datter af gårdmand Jørgen Nissen og Anna Helena Lassen.

 

Jørgen Nissen Roos, gift d. 28.12. 1914 i Rødding med Selma Vilhelmine Madsen f. d. 02.10. 1894 i Horsens, død d. 23.01. 1984 i Randers, datter af Peter Jensen Madsen og Emilie Christine Josephine Frederikke Lindsdorff.

 

Deres børn:

 

Erik William Nissen Roos, født den 10.12.1915 i Randers, Sct Mortens sogn.

 

Helen Margit Roos, født d. 04.04.1920 i Randers, Sct. Mortens sogn.

 

Inge Margrethe Roos, født d. 19.01.1933 i Randers, Sct.Mortens sogn.

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0010

 

Selma og Jørgen Roos nåede at holde krondiamantbryllup.

Da Jørgen Nissen Roos døde i 1992, var han 102 år gammel og den ældste borger i Randers.

 

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0006

 

Bryllup i Randers.

Tage Stokport og Helen Margit Roos.

Til venstre Lis, datter af Helens storebror Erik.

Til højre Helens lillesøster Inge.

 

2008_1025Førstesolnedgang0007

 

Bruden drager hjemmefra for at bosætte sig i Aalborg med Tage.

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0002

 

Tage var inkarneret lystfisker.

 

 

1 barn (adoptivbarn) i ægteskabet.

 

 

Janni Stokport, født den 22. marts 1947 i Århus.

 

Billedkavalkade:

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0017

 

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0015

 

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0018

 

 

 

2008_1025Førstesolnedgang0013

 

Portrætmaleri

 

 

2008_1027Førstesolnedgang0005

 

 

 

2008_1027Førstesolnedgang0003